Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Reference

SAVETODAVNI ODBOR

Savetodavni odbor DSKPS - Profesor Ranko BugarskiDoktor lingvistike i redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavao je na mnogim inostranim univerzitetima. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée) i predsednik Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea). Član je Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg) i ekspert je Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike (Strazbur). Objavio je veliki broj publikacija iz anglistike, opšte lingvistike, primenjene i sociolingvistike, među kojima su: Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu (1986), Jezik od mira do rata (1995), Lica jezika - sociolingvističke teme (2001,2002), Nova lica jezika - sociolingvističke teme (2002,2009), Žargon - lingvistička studija (2003,2006), Jezik i kultura (2005), Evropa u jeziku (2009) i Jezik i identitet (2010). U njegovu čast štampan je internacionalni zbornik radova: History and Perspectives of Language Study - Papers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2000.

Savetodavni odbor DSKPS - Profesor Sonja LihtSonja Licht je diplomirala sociologiju i potom magistrirala u oblasti socio-kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Duži niz godina je radila kao istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Od 1991. do 1995. bila je kopredsedavajuća Helsinškog parlamenta građana, a od 1991. do 2003. nalazi se na čelu Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) u Jugoslaviji (kasnije Srbiji). Trenutno je Sonja Licht predsednica Izvršnog odbora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju, članica Saveta Evropske fondacije za kulturu, članica Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike. Takođe je članica izvršnih odbora Ženskog fonda “Rekonstrukcija” i Džeferson instituta u Beogradu i Vašingtonu. Od 2007. je članica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i članica Saveta za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Sonja Licht je dobitnica brojnih nagrada, među kojima i: Nagrade za mir koju dodeljuje Švedski socijalni forum, Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba, Nagrade Hirošima fondacije Edit i Ire Morisa iz Švedske, Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava, Nagrade za ljudska prava Instituta Albert Švajcer, Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Ordena Saveta Evrope za zasluge, počasne plakete Ist-Vest instututa, MDG3 baklje, Zvezde italijanske solidarnosti i Ordena legije časti Republike Francuske.

Savetodavni odbor DSKPS - Nenad VujićDiploma Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, međunarodno pravo. Od 1994. do 1997. godine radio u Centru za tranziciju ka demokratiji, Beograd, a 1997. i 1998. godine – u Jugoslovenskom komitetu pravnika za ljudska prava, Beograd. Od oktobra 1999. do aprila 2000. godine je bio pravni savetnik Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. U periodu od oktobra 1999. do decembra 2003. godine je radio u svojstvu pravnog savetnika na različitim pozicijama u Norveškom savetu za izbeglice, Projekat ljudskih prava. Od januara 2004. do septembra 2005. je koordinator za ljudska prava Pravosudnog centra za obuku u Beogradu, kada postoje direktor Pravosudnog centra. Od januara 2010. je na položaju direktora Pravosudne akademije u Beograd, Srbija.

Savetodavni odbor DSKPS - Sali Bejli-Rave(A: EN, FR), diploma iz pismenog prevođenja (ISIT), diploma iz konferencijskog prevođenja (ISIT), članica AIIC-a (Međunarodno udruženje konferencijskih prevodilaca), započela je svoju karijeru kao član prevodilačke službe IITA-e (Međunarodni institut za tropsku poljoprivredu) u Nigeriji, 1989. godine. Potom je radila kao slobodni konferencijski prevodilac u Strazburu i postala je član prevodilačke službe Saveta Evrope 1997. godine. Od 2007. godine je glavni prevodilac i direktorka prevodilačke službe Saveta Evrope.

Savetodavni odbor DSKPS - Profesor Vojin DimitrijevićPočasni doktor Univerziteta McGill, Montreal, i Univerziteta Kent (Kenterberi). Član Instituta za međunarodno pravo. Nosilac francuskog ordena Legije časti. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava (od 1995). Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union", Beograd (od 2005). Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do 1998, kada mu je prestao radni odnos zbog protivljenja novom Zakonu o univerzitetu. Član Venecijanske komisije Saveta Evrope za demokratiju putem prava (od 2000). Član Stalnog arbitražnog suda u Hagu (od 2001). Član-osnivač Balkanskog političkog kluba (od 2001). Komesar Međunarodne komisije pravnika (od 2003) i član njenog Izvršnog odbora (od 2006). Predsednik Pravnog saveta Predsednika Republike Srbije (od 2006). Sudija ad hoc Međunarodnog suda pravde (od 2001-2003). Predsednik Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo (2001-2003). Predsednik upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke (od 2001). Član Saveta za borbu protiv korupcije pri Vladi Republike Srbije (2001- 2004). Jedan od osnivača Foruma za međunarodne odnose (1995). Član Srpskog PEN Centra (od 1986). Član i potpredsednik Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (1982-1994). Gostujući profesor na univerzitetu Virdžinija (1984-1985), i univerzitetima u Oslu (1990-1991 i Lundu (1993-1995).

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP