Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Konferencija AIIC u Atini

Naši članovi Biljana Obradović Vujnović, Vesna Končar Nikolić i Vladimir Brašanac, učestvovali su na konferenciji u Atini, koju je organizovao AIIC region Grčke i Kipra, na temu simultanog prevođenja na daljinu.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP