Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Nove članice_2019

Na današnjoj Redovnoj skupštini DSKPS, pridružile su nam se nove članice, Vesna Podgorac, Tamara Mandić i Tatjana Racković. Dobrodošle!

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP