Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Serbian Visions – oporezivanje samostalnih delatnosti

DSKPS  je organizovao predavanje i diskusiju na temu oporezivanja samostalnih delatnosti sa osvrtom na najavljene izmene propisa. Sofija Erić, stručnjak za poresko pravo i Tamara Erić, računovođa iz agencije Taxmara, su upoznale učesnike o pravnim i praktičnim aspektima poreskog režima za preduzetnike i odgovarale na mnoga pitanja prisutnih.

Prethodne objave

Ovim statutom se određuje naziv i sedište Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu "Društvo")...

Za simultani prevod duži od maksimalno pola sata, potrebna su dva prevodioca u prevodilačkoj kabini, koji se smenjuju svakih pola sata...

Prevodilac mora razumeti temu da bi pismeno ili usmeno prevodio. Neki prevodioci se, štaviše, specijalizuju za određene oblasti...

TOP